جواد دمیرچی

درباره من

دکتر جواد دمیرچی
image

استادیار گروه آموزشی ریاضی @ دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر

...

محقق گوگل

استنادات

---

h-index

---

i10-index

---

مؤلفین همکار

---

اسکوپوس

(1399/8/3)

استنادات

72

مقالات

6

h-index

3

مؤلفین همکار

7

رزومه

تحصیلات، تجارت، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

1375-1379

کارشناسی

تهران

در سال 1375 در رشته ریاضی کاربردی دانشگاه تهران پس از قبولی در کنکور پذیرش و تحصیلات دوره کارشناسی خود را در دانشکده علوم دانشگاه تهران آغاز نمودم

1379-1381

کارشناسی ارشد

علم و صنعت ایران

1384-1388

دکتری

علم و صنعت ایران

تجارب

1395-1397 و 1393-1391

معاون گروه ریاضی

دانشگاه سمنان

مهارت ها

نرم افزار Mathematica

نرم افزار Matlab

زبان انگلیسی

اولویت های پژوهشی

داده کاوی

رویکر های منظم سازی

مسائل معکوس در مهندسی

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و تحقیقاتی
Numerical investigation of an inverse problem based on regularization method
Mathematical Sciences(2019)
^جواد دمیرچی*, احمد رضا یزدانیان, 9221521002, 9711574002
The inverse solution of the coupled nonlinear reaction–diffusion equations by the Haar wavelets
INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTER MATHEMATICS(2019)
سعیده فوادیان, رضا پورقلی*, سید هاشم طبسی, ^جواد دمیرچی
حل عددی برخی مسائل مستقیم و معکوس هدایت گرمایی دوبعدی به کمک روش جواب بنیادی
مدل سازی پیشرفته ریاضی(2018)
^جواد دمیرچی*, 9611521002, 9218451002, ^رضا معمارباشی
Differential transform method foa a nonlinear system of differential equations arising in HIV infection of CD4T cell
(2016)
^جواد دمیرچی
Stability Results for an Inverse Parabolic Problems
(2013)
^جواد دمیرچی, عبدالله شیدفر
application of the variational iterationl method for a nonlinear system of pdes
(2011)
^جواد دمیرچی
An Integral equation method and regularization method for an inverse heat conduction problem
journal of advanced research in scientific computing(2011)
^جواد دمیرچی, ف رضوانی
Parameter Estimation in an Inverse initial -Boundary Value Problem of Heat Equation
Journal of Advanced Research in Differential Equations(2010)
مرتضی گرشاسبی, ^جواد دمیرچی, پرستو ریحانی
A numerical approach for an inverse source time-fractional diffusion problem
پنجاهمین کنفرانس ریاضی ایران(2019-08-26)
^جواد دمیرچی, 9611521002, ^سیدمهدی محمودی
Recovery of the time-dependent perfusion coefficient based on the MFS and regularization approach
پنجاهمین کنفرانس ریاضی ایران(2019-08-26)
^جواد دمیرچی, 9611521002
Numerical investigation of inverse source identication problem by the Ritz-Galerkin method
چهل و نهمین کنفرانس ریاضی ایران(2018-08-23)
^جواد دمیرچی, 9611521002
A Numerical Algorithm for Identifying Unknown Source Term in Parabolic Inverse Problem
First International Confer- ence on Boundary Value Problems and Applications(2018-07-04)
^جواد دمیرچی*, 9611521002
State-of-the-Art in Active Contour Models
2nd international conference on Pattern Recognition and Image Analysis(2015-03-11)
یونس اکبری, ^کاظم نوری, ^جواد دمیرچی, عاطفه فروزنده, سید محمد رضوی
روش بهبود یافته منظم سازی تیخو نوف برای یافتن منبع گرما در یک مساله معکوس گرما
چهل و پنجمین کنفرانس ریاضی ایران(2014-08-26)
^جواد دمیرچی
Differential trasnform method for solving systems of ordinary differential equations
چهل و پنجمین کنفرانس ریاضی ایران(2014-08-26)
^جواد دمیرچی
Fourier Hermite Expansion in approximate of Cox-Ingersoll-Ross pricing model
سومین کنفرانس ریاضیات مالی و کاربردها(2013-01-30)
ر فرنوش, ح ر رضازاده, ^جواد دمیرچی
A survery on exact analytical and numerical of some based on martingale approach and changing variable method
سومین کنفرانس ریاضیات مالی و کاربردها(2013-01-30)
ر فرنوش, ح ر رضازاده, ^جواد دمیرچی
Application of Banach fixed point theorem for an inverse parabolic problem
International Conference on Functional Equations, Geometric Functions and Applications(ICFGA2012)(2012-05-10)
^جواد دمیرچی
انتخاب سبد بهینه سرمایه گذاری با استفاده از معیار ارزش در معرض ریسک مشروط (CVar)
دومین همایش ریاضیات و علوم انسانی با محوریت ریاضیات مالی(2011-12-28)
^جواد دمیرچی, فاطمه دمیرچی
Application of Regularization Method for Solving an Inverse Parabolic Problem
چهل ویکمین کنفرانس ریاضی ایران(2010-09-12)
^جواد دمیرچی
Application of the Variational Iteration Method for a Nonlinear System of PDES
بیست و سومین کنفرانس بین المللی انجمن ریاضی جانگ جیون(2010-02-08)
^جواد دمیرچی
وجود جواب هاي متناوب براي دستگاه معادلات ديفرانسيل تاخيري
عارفي مسكوني معصومه(تاریخ دفاع: 1390/04/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
روشهاي فوريه سريع گالركين براي حل معادلات انتگرال مرزي منفرد
كاظمي سنگدهي سيده مرضيه(تاریخ دفاع: 1390/10/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
روش شرمن موريسون در حل دستگاه معادلات خطي
گودرزي فاطمه(تاریخ دفاع: 1390/12/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مسئله فروشنده دوره گرد چندگانه
پورسليمي سميه(تاریخ دفاع: 1390/12/02) ، مقطع : كارشناسي ارشد
يك معيار فوق كارايي برپايه مكمل ها در تحليل پوششي داده ها
خان محمدي سميه(تاریخ دفاع: 1390/12/02) ، مقطع : كارشناسي ارشد
احتمال هاي ورشكستگي بر مدل بهره زنجير ماركف
جمالي افرمجاني هاني(تاریخ دفاع: 1390/09/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
احتمال مسئله ورشكستگي براي فرايندهاي ريسك ارلانگ
شعباني مريم(تاریخ دفاع: 1390/09/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مدل ريسك و ذخاير سرمايه
جهان بخش مرتضي(تاریخ دفاع: 1391/07/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اندازه گيري كارايي بانك هاي ايران: با رويكرد تحليل پوششي داده ها و برنامه نويسي ژنتيك
حامدي رضا(تاریخ دفاع: 1391/12/13) ، مقطع : كارشناسي ارشد
محاسبه موازي مقدارهاي ويژه ماتريس هاي توپليتز متقارن به طريق روش هاي تكراري
ربيعي مريم(تاریخ دفاع: 1392/12/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
كاربرد برخي روش هاي عددي در تحليل پارامتر در يك مسئله معكوي سهموي
اسدي رضا(تاریخ دفاع: 1392/07/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
روش منظم سازي تيخونف و كاربرد آن در حل مسائل معكوس سهموي
زماني راد امين(تاریخ دفاع: 1392/07/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مسائل هدايت گرمائي معكوس و كاربرد روش Mollification در حل برخي مسائل معكوس
سرمست زهرا(تاریخ دفاع: 1392/12/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
محاسبه ريسك نقدينگي و مدل سازي مديريت دارايي و بدهي در بانك هاي ايران
الهي مريم(تاریخ دفاع: 1392/12/03) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مسائل مقدار ويژه معكوس ماتريس هاي متقارن و دومتقارن سه قطري
ده پهلوان راضيه(تاریخ دفاع: 1393/12/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
كاربرد روش سينك در حل برخي مسائل معادلات ديفرانسيل معمولي و پاره اي
رسولي زهرا(تاریخ دفاع: 1393/12/03) ، مقطع : كارشناسي ارشد
كاربرد برخي روشهاي عددي در حل مسائل معكوس هدايت گرمايي
يوسفي خاركشي صديقه(تاریخ دفاع: 1393/12/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
روش موليفيكيشن و كاربرد آن در حل مسائل معادلات ديفرانسيل با مشتقات جزئي از نوع سهموي
نيكنام پگاه(تاریخ دفاع: 1393/12/03) ، مقطع : كارشناسي ارشد
استفاده از روش هم محلي و چندجمله ايهاي مانس – لژاندر براي حل عددي معادلات ديفرانسيل كسري
شهرياري سحر(تاریخ دفاع: 1393/07/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
كاربرد ماتريس عملياتي ژاكوبي مشتقات كسري براي حل معادلات ديفرانسيل كسري
محرابي مژده(تاریخ دفاع: 1393/07/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پيش بيني قيمت سهام با استفاده از معادلات ديفرانسيل تصادفي
شكري اكندي حديثه(تاریخ دفاع: 1393/12/04) ، مقطع : كارشناسي ارشد
برازش خم بي – اسپلاين روي منيفلدهاي ريماني
اسدي طاهره(تاریخ دفاع: 1393/12/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
كاربرد روش تبديل ديفرانسيلي در حل مسائل معادلات ديفرانسيل
معصومي ارتي جاني مژده(تاریخ دفاع: 1394/12/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
كاربرد روش كوادراتور ديفرانسيلي در حل برخي مسائل معادلات ديفرانسيل معمولي و جزئي
رزمي سميرا(تاریخ دفاع: 1394/12/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
برخي رويكردهاي عددي براي حل برخي مسائل معكوس سهموي
كرمي اعظم(تاریخ دفاع: 1394/12/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
كاربرد روش هاي طيفي در حل مسائل معادلات ديفرانسيل
حسن ابادي احمد(تاریخ دفاع: 1396/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
حل معادلات ديفرانسيل چند كسري مبتني بر چندجمله ايهاي لاگر تعميم يافته
محمدي خواجه غياثي نگين(تاریخ دفاع: 1394/07/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
روش هاي بلاك تكرار چند پخشي موازي براي حل دستگاه هاي خطي منتج از حل عددي معادلات اويلر
مهنايي پريا(تاریخ دفاع: 1395/12/22) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پخش كننده و پيش شرط سازي جديد، براي حل به روش تكرار دستگاه هاي معين مثبت غير هرميتي
حاتمي امين(تاریخ دفاع: 1394/12/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه عددي برخي مسائل معكوس سهوي
حسن پور مسعود(تاریخ دفاع: 1397/06/19) ، مقطع : دكتري
محاسبه معكوس وزني مور – پنرس با استفاده از روش ماتريس مرتبه بالا
فرهادي حبيب اله(تاریخ دفاع: 1395/07/05) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل آشوب براي مسأله حداقل مربعات ماتريسي AXB=C
محدودي محمدصادق(تاریخ دفاع: 1396/11/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
روش تفاضل متناهي غير استاندارد و كاربرد آن درحل مسائل معادلات ديفرانسيل
قرباني ليلستاني زهرا(تاریخ دفاع: 1395/12/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
كاربرد روش جواب بنيادي و چندجمله ايهاي متعامد در حل برخي مسائل معكوس سهموي
جانمحمدي علي(تاریخ دفاع: 1395/07/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
روش تفاضل متناهي براي معادلات ديفرانسيل كسري
مقدم فر مريم(تاریخ دفاع: 1395/06/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
كاربردهايي از نظريه بازي ها در سياست
جوادي پور عاطفه(تاریخ دفاع: 1395/10/22) ، مقطع : كارشناسي ارشد
كاربردهايي از بازي هاي تكاملي
لشگري زهره(تاریخ دفاع: 1395/10/22) ، مقطع : كارشناسي ارشد
روشهاي طيفي و كاربرد آنها در برخي مسائل سهموي
جواديان شهربانو(تاریخ دفاع: 1396/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رويكردهاي عددي در حل مسأله معكوس معادله موج
صالحيان رزيتا(تاریخ دفاع: 1396/09/04) ، مقطع : كارشناسي ارشد
روشهاي تفاضلات متناهي استاندارد و غير استاندارد در حل برخي مسائل سهموي
مه آبادي فاطمه(تاریخ دفاع: 1396/11/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزش گذاري اختيار معامله با استفاده از روش اختلال
فردي بيرانوند رويا(تاریخ دفاع: 1397/06/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
روش عددي تفاضلات متناهي در حل مسائل معادلات ديفرانسيل كسري زماني – مكاني و تركيبي
روشن زاده اكرم(تاریخ دفاع: 1397/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
روشهاي تفاضلات متناهي و كاربرد آنها در حل برخي مدلهاي مالي
صافي مهين(تاریخ دفاع: 1397/07/07) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تخمين پارامتر در مسائل معادلات ديفرانسيل با كاربرد در پزشكي
محمدي سميرا(تاریخ دفاع: 1397/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
معادلات ديفرانسيل مرتبه كسري در ماليه
هاشم پور سرآسيا هادي(تاریخ دفاع: 1397/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
روش هاي عددي با دقت بالا در حل مسائل معادلات ديفرانسيل كسري زماني و مكاني
ميرزائي سحر(تاریخ دفاع: 1398/11/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
برخي روش هاي عددي در تعيين ضريب نفوذ مجهول در مسائل معكوس سهموي
پازوكي فاطمه(تاریخ دفاع: 1398/11/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مدل رياضي بيماري هاي واگيردار و تخمين پارامترهاي مدل
گودرزي سميرا(تاریخ دفاع: 1398/11/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
معادلات دیفرانسیل معمولی
(2011-11-06)
آمار و احتمال مهندسی و(آمار و احتمال وکاربردآنها)
(2009-12-21)
رهیافت ماتریس‌ عملیاتی برای حل معادلات دیفرانسیل کسری
(2016-05-16)

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید
اطلاع رسانی در مورد کلاس رفع اشکال پنج شنبه 12 تیر ماه   (38 بار دانلود)
به اطلاع کلیه دانشجویان گرامی درس مبانی آنالیز عددی می رساند کلاس رفع اشکال درس مبانی آنالیز عددی روز پنج شنبه 12 تیر ماه 1399ساعت 11 صبح از طریق کلاس مجازی نرم افزار Adobe Connect برگزار می گردد. حضور در کلاس الزامی نمی باشد.
تمرینات سری سوم درس مبانی آنالیز عددی - مبحث انتگرال گیری عددی   (42 بار دانلود)
پاسخ تمرینات فوق را حداکثر تا تاریخ 1399/04/19به آدرس ایمیل tamrinat.damirchi@gmail.com و با ذکر دقیق نام، نام خانوادگی و شماره دانشجویی و نام دانشگاه سمنان و تنها در قالب یک فایل pdf یا zip شده ارسال کنید و از ارسال فایل های مختلف خودداری نمایید.
لینک کلاسهای درس روشهای عددی در ریاضی مالی-بروزرسانی شده تا تاریخ پنجشنبه 22 خرداد ماه   (63 بار دانلود)
مباحث درسی مربوط به روش تفاضلات متناهی   (43 بار دانلود)
لینک کلاسهای درس مبانی آنالیز عددی-بروزرسانی شده تا تاریخ 19 خرداد ماه   (46 بار دانلود)
لینک کلاسهای درس حل عددی معادلات با مشتقات - بروزرسانی شده تا تاریخ دوشنبه 19 خرداد ماه   (48 بار دانلود)
لینک کلاسهای درس حل عددی معادلات با مشتقات - بروزرسانی شده تا تاریخ دوشنبه 12 خرداد ماه   (48 بار دانلود)
لینک کلاسهای درس مبانی آنالیز عددی-بروزرسانی شده تا تاریخ دوشنبه 12 خرداد ماه   (60 بار دانلود)
تمرینات سری دوم درس مبانی آنالیز عددی- مبحث درونیابی و تقریب   (55 بار دانلود)
پاسخ تمرینات فوق را حداکثر تا تاریخ 1399/03/31به آدرس ایمیل tamrinat.damirchi@gmail.com و با ذکر دقیق نام، نام خانوادگی و شماره دانشجویی و نام دانشگاه سمنان و تنها در قالب یک فایل pdf یا zip شده ارسال کنید و از ارسال فایل های مختلف خودداری نمایید.
لینک کلاسهای درس روشهای عددی در ریاضی مالی-بروزرسانی شده تا تاریخ یکشنبه 11 خرداد ماه   (72 بار دانلود)
لینک کلاسهای درس مبانی آنالیز عددی بروزرسانی شده تا تاریخ شنبه 3 خرداد   (51 بار دانلود)
فایل فوق حاوی لینک کلاسهای درس مبانی آنالیز عددی تا تاریخ شنبه سوم خرداد می باشد.
لینک کلاسهای درس روشهای عددی در ریاضی مالی-بروزرسانی شده تا تاریخ شنبه 3 خرداد ماه   (61 بار دانلود)
فایل فوق مربوط به لینک کلاسهای درس روشهای عددی در ریاضی مالی تا تاریخ شنبه 3 خرداد ماه می باشد.
لینک کلاسهای درس مبانی آنالیز عددی   (51 بار دانلود)
لینک کلاسهای درس روشهای عددی در ریاضی مالی   (48 بار دانلود)
لینک کلاسهای درس حل عددی معادلات با مشتقات   (62 بار دانلود)
فصل چهارم-مبحث انتگرال گیری عددی- جزوه استاد دمیرچی   (57 بار دانلود)
فصل چهارم-مبحث انتگرال گیری عددی- جزوه کمکی   (54 بار دانلود)
فصل سوم-مبحث درونیابی - بخش دوم-درس مبانی آنالیز عددی   (57 بار دانلود)
تمرینات سری اول درس مبانی آنالیز عددی- مبحث خطا و ریشه یابی   (46 بار دانلود)
تمرینات سری اول درس مبانی آنالیز عددی مربوط به مباحث خطا و حل معادلات غیرخطی و ریشه یابی است، پاسخ تمرینات فوق را حداکثر تا تاریخ 30 اردیبهشت ماه به آدرس ایمیل tamrinat.damirchi@gmail.com با ذکر نام،نام خانوادگی، شماره دانشجویی ارسال کنید.
فصل سوم-مبحث درونیابی - جزوه کمکی کل فصل - درس مبانی آنالیز عددی   (67 بار دانلود)
فصل سوم-مبحث درونیابی بخش اول- درس مبانی آنالیز عددی   (63 بار دانلود)
فصل دوم-مبحث ریشه یابی بخش دوم- درس مبانی آنالیز عددی   (63 بار دانلود)
فصل دوم-مبحث ریشه یابی بخش اول- درس مبانی آنالیز عددی   (67 بار دانلود)
فصل اول-مبحث خطا بخش دوم- درس مبانی آنالیز عددی   (74 بار دانلود)
فصل اول-مبحث خطا بخش اول- درس مبانی آنالیز عددی   (59 بار دانلود)

طرح درس

طرح دروس و شرح آن
مسائل معکوس   (44 بار دانلود)
طرح درس فوق مربوط به درس مسائل معکوس مقطع دکتری رشته ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی در نیم سال دوم تحصیلی 99-98 می باشد
رشته : ریاضی کاربردی , گرایش : آنالیز عددی
روشهای عددی در ریاضی مالی   (50 بار دانلود)
طرح درس فوق مربوط به درس روشهای عددی در ریاضی مالی مقطع کارشناسی ارشد رشته ریاضی مالی در نیم سال دوم تحصیلی 99-98 می باشد
رشته : ریاضی مالی
حل عددی معادلات دیفرانسیل جزئی   (49 بار دانلود)
طرح درس فوق مربوط به درس حل عددی معادلات دیفرانسیل جزئی مقطع کارشناسی ارشد رشته ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی در نیم سال دوم تحصیلی 99-98 می باشد
رشته : ریاضی کاربردی , گرایش : آنالیز عددی
مبانی آنالیز عددی   (63 بار دانلود)
طرح درس فوق مربوط به درس مبانی آنالیز عددی مقطع کارشناسی رشته ریاضیات و کاربردها در نیم سال دوم تحصیلی 99-98 می باشد
رشته : ریاضیات و کاربردها
معادلات دیفرانسیل معمولی   (67 بار دانلود)
درس فوق در نیم سال اول سال تحصیلی -99-98 برای دانشجویان فیزیک ارائه شده است
رشته : فیزیک
مبانی آنالیز عددی   (105 بار دانلود)
درس فوق در نیم سال اول سال تحصیلی 99-98 برای دانشجویان ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر ارائه شده است
رشته : ریاضیات و کاربردها
جبر خطی عددی   (74 بار دانلود)
درس فوق در نیم سال اول سال تحصیلی 99-98 برای دانشجویان ریاضی و علوم کامپیوتر ارائه شده است
رشته : ریاضیات و کاربردها
حل عددی معادلات دیفرانسیل   (142 بار دانلود)
رشته : ریاضیات و کاربردها
مباحث ویژه در آنالیز عددی   (98 بار دانلود)
درس فوق مربوط به دانشجویان مقطع دکتری آنالیز عددی می باشد
رشته : ریاضی کاربردی , گرایش : آنالیز عددی
روشهای عددی در ریاضی مالی   (128 بار دانلود)
رشته : ریاضی کاربردی , گرایش : ریاضی مالی
معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی   (174 بار دانلود)
رشته : ریاضیات و کاربردها

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

گروه ریاضی - دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر- دانشگاه سمنان - سمنان -ایران
damirchi@semnan.ac.ir
(+98)2331535763

فرم تماس